Ytelser fra folketrygden er noe de fleste før eller siden har behov for. Dessverre kan det skje at du ikke får i ytelsen du har krav på eller at ytelsen er feil beregnet. NAV gjør ikke sjelden feil og det kan være vanskelig å nå frem til saksbehandler med f.eks. korreksjoner. Mange opplever at det byttes på saksbehandlere, at dokumenter blir borte i posten, og at uttalelser fra leger og legespesialister ikke blir tatt hensyn til. Videre er saksbehandlingstiden ofte urimelig lang.

Dersom du ønsker å få endret NAVs vedtak til din gunst bør du benytte advokat med erfaring fra klagesaker mot NAV. Advokaten vil ofte kunne se hva din sak mangler for at du skal få medhold. Han kan derfor gi råd og veiledning om hva som kreves for å få endret NAVs syn på saken og gi deg medhold.

Fra vårt kontor i Drammen kan vi bl.a. hjelpe deg med saker om:

  • uføretrygd
  • ung ufør
  • sykepenger
  • yrkesskade
  • menerstatning ved yrkesskade
  • dagpenger
  • omsorgspenger
  • arbeidsavklaringspenger (AAP)
  • grunnstønad
  • hjelpestønad

Fri rettshjelp i klagesaker mot NAV

Dersom du mener du har krav på en ytelse, men har fått avslag av NAV kan vi hjelpe deg med klageprosessen. Ofte kan man oppnå et annet resultat i klageinstansen eller i Trygderetten. Om du får medhold i klagesaken dekkes utgiftene til juridisk bistand av NAV. Hvis saken ikke vinner frem vil du kunne få dekket bistandsbehovet under ordningen med fri rettshjelp.