Fri rettshjelp

Advokatfirmaet Gregussen, Drammen,  tilbyr fri rettshjelp og kan gi en gratis vurdering av din sak i samarbeid med advokater som har spesialisert seg i erstatnings-, forsikrings- og trygderett, samt barnevern, barnefordeling, strafferett, skifte mellom ektefeller og i spørsmål om arv. Vi gir landsdekkende juridisk bistand.

I yrkesskade- og yrkessykdomssaker dekker normalt din arbeidsgivers lovpålagte yrkesskadeforsikring dine utgifter til advokat frem til saken er ferdig utredet.

Ved trafikkulykker dekker normalt forsikringsselskapet, hvor bilen er forsikret, dine utgifter til advokat frem til personskadesaken er ferdig utredet.

I klagesaker hvor NAV er motpart dekker NAV utgifter til advokat dersom du får medhold i saken. Dersom du ikke får medhold kan utgifter til advokat dekkes under ordningen med fritt rettsråd, se nedenfor.

Rettshjelpforsikring

Mange er dekket av rettshjelpforsikring under bilforsikring, innboforsikring og husforsikring. På visse vilkår kan denne forsikringen komme til anvendelse når tvist oppstår og dekke advokatutgifter med fradrag for en viss egenandel som du selv må betale.

Offentlig rettshjelp

Hovedreglene om rettshjelp fra det offentliges side er samlet i rettshjelploven av 13. Juni 1980 nr. 35.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp

Inntekts- og formuegrensen for fri rettshjelp fremgår av forskrift til rettshjelpsloven:

 • § 1-1. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 350 000,- for enslige og kr 540 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 150 000,-.
 • § 1-2. For ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi skal samlet inntekt og formue legges til grunn for vurderingen av om inntekts- og formuesgrensen er overskredet. Samlet vurdering av inntekt og formue skal også finne sted hvor flere personer sammen søker fri rettshjelp, eller hvor andre enn søkeren har reell interesse i de spørsmål det søkes bistand til.
 • § 1-3. Ved vurderingen av inntekten legges bruttoinntekten eller tilsvarende næringsinntekt til grunn. Med bruttoinntekt menes summen av all skattbar inntekt i og utenfor arbeidsforhold, før fradrag. Ved vurderingen av formuen legges nettoformuen til grunn.

Vilkår for fri rettshjelp

Det finnes ulike former for rettshjelp. Rettshjelp kan gis både i og utenfor rettergang. Uten for rettergang betegnes fritt rettsråd. Når rettshjelp gis i saker som går for domstolene, altså under rettergang, gis den i form av fri sakførsel (bistand fra advokat). I tillegg kan det gis fritak for rettsgebyrer, dvs. at man slipper å betale for å få behandlet saken i rettsapparatet.

Fri rettshjelp kan også gis etter at den sak eller det aktuelle problem det søkes fri rettshjelp for er ferdigbehandlet.

Rettshjelp etter rettshjelploven gis i utgangspunktet bare til privatpersoner, dvs. ikke til selskaper eller organisasjoner.

I trygde- og pensjonssaker, ekteskapssaker, saker om erstatning for personskade eller tap av forsørger kan du få fritt rettsråd, hvis inntekts- og formuesgrensene ikke er overskredet. Det er krav om at rettshjelpen kan anses som nødvendig, og at det dessuten er rimelig at det offentlige yter bistand.

At rettshjelp skal være nødvendig, innebærer for det første at det problem du vil ha hjelp til å løse, er av juridisk karakter, at problemet har en viss aktualitet, og dessuten at du ikke har forutsetninger for å ivareta dine interesser.

Hvis det aktuelle problem åpenbart har så stor personlig og velferdsmessig betydning for deg at det etter en samlet vurdering er rimelig at det offentlige yter fri rettshjelp, kan du likevel få fritt rettsråd, hvis de økonomiske vilkårene er oppfylte.

Fri sakførsel kan innvilges når du fyller de økonomiske vilkår, og fylkesmannen «etter en samlet vurdering finner det rimelig». Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på sakens art, muligheten til å vinne fram med saken og eventuelt sakens prinsipielle interesse.

Retten kan innvilge fri sakførsel dersom de økonomiske vilkår er oppfylt. Dette kan være fra deg som er skadet eller etterlatte i saker om erstatning for personskade eller tap av forsørger.

Fri rettshjelp gis vanligvis ikke dersom du har tegnet rettshjelpsforsikring som helt eller delvis dekker utgifter til juridisk bistand i saken. Dette skyldes at fri rettshjelp er en subsidiær ordning, dvs. en ordning som kan komme til utbetaling dersom ikke bistanden kan dekkes eller erstattes gjennom andre ordninger, se rettshjelpsloven § 5.

I enkelte tilfeller er retten til fri rettshjelp avhengig av søkerens inntekt og formue mens det i andre typer saker gis fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. Dette kalles behovsprøving. Loven gir i § 11 utfyllende opplisting av hvilke saker som faller innenfor og utenfor behovsprøving.

Advokater har i henhold til rettshjelpsloven § 2 plikt til å opplyse om du har en sak der man har krav å fri rettshjelp dersom man fremsetter krav om dette. Advokater har likevel ikke plikt til å påta seg oppdraget eter reglene for fri rettshjelp. Dersom advokaten kun vil ta saken på vanlige betingelser, må du vurdere hvorvidt du skal kontakte annen advokat som tar saken under fri rettshjelp eller om du skal engasjere advokaten på vanlige betingelser. Dessverre er timesatsen og rammene for fritt rettsråd lave, slik at mange advokater unngår å ta saker under lov om fri rettshjelp.

Etter § 11 første ledd kan søknad om fritt rettsråd innvilges uten behovsprøving i følgende tilfeller;

 • for utlending som har rett til fri rettshjelp etter utlendingsloven § 92 første ledd, annet ledd og tredje ledd første punktum, eller for den som har rett til fri rettshjelp etter statsborgerloven § 27 sjuende ledd første punktum.
 • for den som er part i sak hvor barnevernet har fattet vedtak som nevnt i lov om barneverntjenester § 4-6 annet og tredje ledd, § 4-9 første og annet ledd og § 4-25 annet ledd annet punktum, men hvor vedtaket ikke blir etterfulgt av at barnevernet starter forberedelse til sak som skal behandles av fylkesnemnda etter kapittel 7 i lov om barneverntjenester.
 • for den som er part i sak hvor barnevernet har startet forberedelse til sak som skal behandles av fylkesnemnda etter kapittel 7 i lov om barneverntjenester, men hvor saken likevel ikke blir oversendt fylkesnemnda.
 • for siktede som reiser krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgning etter straffeprosessloven kapittel 31.
 • Til voldsofre i erstatningssak mot gjerningspersonen.
 • Til vernepliktige i førstegangstjeneste i saker som nevnt i annet ledd.
 • Til den som har vært utsatt for handling som nevnt i straffeprosessloven § 107 a første ledd bokstav a eller b, for å vurdere forhold av betydning for anmeldelse.
 • Til den som er utsatt for tvangsekteskap eller forsøk på sådan som nevnt i straffeloven § 222 annet ledd, jf. straffeloven § 49, men hvor saken ikke er anmeldt og den nødvendige bistand er av samme art som nevnt i straffeprosessloven § 107c eller annen relevant bistand.

Etter § 11 annet ledd kan søknad om fritt rettsråd innvilges til den som har inntekt og formue under bestemte grenser fastsatt av departementet, i følgende tilfeller:

 • I saker etter ekteskapsloven, skifteloven annen del, jf. kap. 4 eller barneloven kap. 5,  6 og 7, herunder saker om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring.
 • I saker etter lov 4. juli 1991 nr. 45 om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører.
 • For den skadede eller etterlatte i sak om erstatning for personskade eller tap av forsørger.
 • For leietaker i sak etter husleieloven § 9-8 og tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav c når saken gjelder bolig som leietaker bebor.
 • For arbeidstaker i sak etter arbeidsmiljøloven om et arbeidsforhold består eller om erstatning i forbindelse med opphør av et arbeidsforhold.
 • For den skadede ved søknad eller klage i sak om voldsoffererstatning.
 • I klagesaker etter folketrygdloven § 21-12.

Rettshjelpsloven § 11 tredje ledd åpner for at det i andre saker unntaksvis kan innvilges fritt rettsråd dersom det økonomiske vilkåret etter annet ledd er oppfylt og saken objektivt sett berører søker i særlig sterk grad. Ved vurderingen skal det legges vekt på om saken har likhetstrekk med saksfeltene i første og annet ledd.

I bestemmelsens fjerde ledd åpnes det for at det kan innvilges fritt rettsråd selv om de økonomiske vilkår i annet ledd ikke er oppfylt, dersom utgiftene til juridisk bistand blir betydelige i forhold til søkerens økonomiske situasjon.

Fritak for rettsgebyr

Fritak for rettsgebyr kan etter rettshjelpsloven gis som en del av bevilling til fri sakførsel. Da er det vilkårene for fri sakførsel som må være oppfylt, men det finnes unntak her. Gis fritak for rettsgebyr, vil fritaket omfatte sideutgifter til godtgjørelse til vitner og sakkyndige.

Hvilke utgifter dekkes?

Ved fritt rettsråd dekkes utgiftene i forbindelse med rådgivning fra advokat, se rettshjelpsloven § 14. Ved fri sakførsel dekkes salær til advokat, samt gebyrer og rettslige sideutgifter, se rettshjelpsloven § 22. Både ved fritt rettsråd og ved fri sakførsel må en som hovedregel velge en advokat i rimelig nærhet av sin bopel.

Eventuelt ansvar for saksomkostninger overfor motparten omfattes ikke av den fri sakførsel, men du kan søke om å få dekket slike utgifter i unntakstilfeller.

Fritt rettsråd kan omfatte dekning av annen bistand enn den rent juridiske. Det kan f.eks. være aktuelt å få bistand av medisinsk sakkyndig for å få fastslått invaliditetsgrad etter en ulykke.

Ved fri sakførsel vil utgifter til rettsoppnevnte sakkyndige alltid omfattes. Utgifter til privat oppnevnte sakkyndige kan dekkes etter særskilt søknad.

Etter særskilt søknad kan også dine egne utgifter i forbindelse med fritt rettsråd eller fri sakførsel dekkes, for eksempel reise- og oppholdsutgifter.

Fritt rettsråd og fri sakførsel skal som hovedregel avgjøres av Fylkesmannen. Vedtak kan klages inn for Justisdepartementet. Avgjørelser truffet av Trygderetten kan påkjæres til Borgarting lagmannsrett. Fristen for å klage er en måned fra du mottok underretningen, eller burde ha skaffet deg kjennskap til avgjørelsen.

Andre former for rettshjelp

I tillegg til den rettshjelp som ytes etter rettshjelploven, bør det nevnes at forsikringsordninger spiller praktisk stor rolle. Når du tegner en hjem-, motorvogn-, reise-, villaeier-, lystbåt-, eller hytteforsikring er ofte rettshjelputgifter inkludert. Det følger av forsikringsvilkårene i den enkelte forsikring hvilke saksområder som dekkes, og størrelsen på egenandelen. Vanligvis settes det krav om at det foreligger en aktuell tvist og at den hører inn under de vanlige domstoler. Maksimumsgrenser for hvor stort beløp som dekkes følger av forsikringsvilkårene. Det er ofte satt en øvre timepris og du må selv dekke mellomlegget dersom denne er lavere enn den timepris advokaten din tar.

Hvis du er organisert vil du kunne ha rett til å få dekket rettshjelputgifter.

Gratis rådgivning kan du også få av advokatforeningens medlemmer ved såkalte advokatvakter.